Privacybeleid

Privacyverklaring Beringerzand – Update 12-09-2018 – pagina 1
Privacyverklaring Beringerzand
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt
op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, met
inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, en/of omdat u deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Kenteken auto

Groepssamenstelling

Bankrekeningnummer

Locatiegegevens

Internetbrowser en apparaat type

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch, via de Chatfunctie op onze
website of via overige correspondentie

Gegevens over uw klik- en zoekgedrag op onze website
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van
uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een
bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden
verstrekt.


Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Google
Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat door de browser op uw computer
wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de AVG-wetgeving privacy-vriendelijk ingesteld,
zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.
Hierdoor is er vooraf geen toestemming van de gebruiker nodig voor het plaatsen van deze cookies.
De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.


Social Media
Beringerzand heeft een aantal sociale media-accounts, waaronder Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus
en Youtube. Op deze social media accounts kun je reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten die wij hebben
geplaatst of ons vragen stellen. Daarbij worden dan door het betreffende social media platform cookies
geplaats op de harde schijf van het apparaat dat je gebruikt. Wij krijgen tevens via de betreffende social
media de beschikking over de gegevens waarvoor je het sociale netwerk de toestemming geeft om ze met
ons te delen. Voorbeelden hiervan zijn je basis-accountinformatie (bv. naam, e-mailadres, geslacht,
geboortedatum, huidige stad, profielfoto, gebruikers-ID, vriendenlijst, enz.) en alle aanvullende informatie of
activiteiten waarvoor je het externe sociale netwerk de toestemming geeft om ze te delen. Daarbij komen
nog de gegevens die je in jouw vraag aan ons met ons deelt. We verwerken de persoonsgegevens die we zo
hebben verkregen, om de gestelde vragen te beantwoorden en om een profiel te krijgen van de bezoekers
van onze social media pagina’s. Voor meer informatie over de gegevensverwerking en het verdere gebruik
van je persoonlijke gegevens door de verschillende social media, verwijzen wij naar het privacy beleid van de
betreffende social media.


YouTube
Wij gebruiken de diensten van YouTube om video’s direct te kunnen afspelen vanaf onze website.
Vanaf het moment dat u op de afspeelknop klikt, worden er cookies van Youtube geplaatst. Wij hebben geen
invloed op de activiteiten van YouTube op het gebied van gegevensverwerking. Raadpleeg de privacy policy
van YouTube voor meer informatie.
Links naar website van derde partijen
Onze website omvat mogelijk links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud
en de verzameling van gegevens op de betreffende website van derde partijen; Raadpleeg s.v.p. de privacy
policy van de betreffende websites om meer informatie te verkrijgen over de activiteiten van deze websites
op het gebied van het verwerken van gegevens.


Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, onze diensten en
aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees nadat u hiervoor
toestemming heeft gegeven bij uw boeking of wanneer u zich via de website heeft ingeschreven voor onze
nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de
nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen, kunt u zich hiervoor
tevens afmelden via het sturen van een e-mail naar marketing@beringerzand.nl .


Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig
klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde
schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van
pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze
cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.


Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming is gegeven door hun ouders of voogd of
verantwoordelijk zorgprofessional. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij
raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent,
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via info@beringerzand.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Camera toezicht
Onze camping bewaken wij (deels) met behulp van camera’s. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om de
veiligheid van gasten op Beringerzand te waarborgen en ter bescherming van gebouwen en eigendommen .
Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden
maximaal 4 weken bewaard voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een incident heeft
plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld. Bij een incident
kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie
ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden
worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.


Bewaartermijn
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer
bewaren. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die we in verband met uw aanvraag of boeking verwerken, bewaren we conform
wettelijke bewaartermijn gedurende 7 jaar.

Gegevens die u verstrekt als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, bewaren we
zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag of aanmelding, met
een maximum van 7 jaar.

De persoonsgegevens die wij verkrijgen via uw contact met onze receptie via e-mail, WhatsApp,
website Chatfunctie of telefoon, in verband met uw boeking, aanvraag of andere opmerkingen of
klachten, gebruiken wij om uw vragen te beantwoorden, contact met u te kunnen opnemen en alle
overige benodigde acties om uw verzoek of klacht te kunnen afhandelen. De aldus verkregen gegevens
bewaren wij maximaal 7 jaar.

Gegevens over uw klik- en zoekgedrag in verband met uw bezoek aan onze website, bewaren we
maximaal 26 maanden.

Camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard, behalve wanneer met de camera’s een incident is
geregistreerd. In dat geval worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Camping Beringerzand blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Indien u het idee hebt dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via
info@beringerzand.nl


Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke
gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk
verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:
Camping Beringerzand BV
Heide 5
5981 NX Panningen


Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website
worden gepubliceerd.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt
op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, met
inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, en/of omdat u deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: